Razumijevanje prihoda i rashoda

Vrlo često se javlja zbunjenost kod korištenja pojmova prihoda i priljeva odnosno troškova i odljeva.

Ono što je bitno razumjeti jest da prihod nastaje trenutkom ispostavljanja računa, a ne u trenutku kad je račun naplaćen odnosno kad ste dobili novac. Isto tako, kod troškova nije važno da li je trošak isplaćen već da li je nastao. No, i jedni i drugi imaju utjecaj na poslovanje.

U nastavku je nekoliko primjera koji će vam pomoći u boljem razumijevanju prethodno spomenutih pojmova, odnosno utjecaja na poslovanje:

Primjer 1.

Prodana je trgovačka roba kupcu i ispostavljen mu je račun na 10.000 kn, pri čemu je nabavna vrijednost prodane robe 8.000 kn.

Kupac do kraja mjeseca nije platio račun.

Iz ovog primjera možemo zaključiti da poduzeće posluje ekonomično, ali da postoji problem likvidnosti odnosno nedostatka novca.

Primjer 2. 

Kupac iz prethodnog primjera je platio po računu 10.000 kn, i poduzeće je platilo dobavljaču obavezu za nabavljenu robu u iznosu od 8.000 kn. Obračunata je plaća za tekući mjesec. Trošak plaće je 5.000 kn.

Ovaj nam primjer govori da poduzeće u promatranom razdoblju iako nije poslovalo ekonomično, nije imalo problema s likvidnošću.

Iz ova dva primjera vidljivo je da je potrebno razlikovati pojmove priljevi vs prihodi te odljevi vs. troškovi, s obzirom da utječu na različite pokazatelje poslovanja. Uspoređujući prihode i priljeve jednog poduzeća na godišnjoj razini, razlika među njima može biti značajna jer prihodi nastaju po izvršenoj isporuci usluge ili dobra, iako u tom trenutku nema novčanog tijeka. Novčani tijek će se pojaviti tek kad kupac podmiri/plati račun.

 

PRIHODI

Prihodi povećanje ekonomske koristi tijekom obračunskog razdoblja, koji su nastali iz redovnih aktivnosti poduzeća. Prihodi se priznaju s datumom njihovog nastanka, a to je trenutak kad postoji vjerojatnost pritjecanja budućih ekonomskih koristi i mogućnost njihovog pouzdanog mjerenja.

Prihod je novac ili ekvivalent novcu koji je naplaćen ili će biti naplaćen radi toga jer ste isporučili uslugu, proizvod ili robu. Poduzeće može prihode ostvariti prodajom roba, usluga, proizvod, naplatom kamata i dr. Prihode možemo podijeliti na sljedeći način:

 

RASHODI

Bez obzira na djelatnost koju vaše poduzeće obavlja, potrebno je prepoznati i razumjeti razlike i trenutak nastajanja troška, rashoda i gubitaka. Ove pojmove često koristimo kao sinonime, no razlike između njih su značajne.  

Rashodi su žrtvovani resursi odnosno troškovi koji su potrebni da bi ostvarili prihode. Rashod je svako trošenje novčanih i materijalnih vrijednosti koje je vezano za obavljanje neke gospodarske djelatnosti. Oni su najširi pojam, troškovi poslovnog razdoblja koji se mogu nadoknaditi iz ostvarenog prihoda na kraju razdoblja, kao i svi oni vrijednosno izraženi izdaci i utrošci koji nisu u vezi sa ostvarenjem budućih koristi (prihoda). Vrijednost rashoda čine vrijednosti koje su morale biti utrošene u poslovnom procesu (sirovine, materijali, strojevi, energija, ljudski rad itd.) i koje su neophodne u stvaranju poslovnih učinaka.

Trošak je iznos utrošenog novca ili druge imovine, izvršenih usluga, ili nastalih obveza u zamjenu za dobra ili usluge koje su primljene ili trebaju biti primljene. Troškovi su neophodna ulaganja u svrhu postizanja očekivanih rezultata kao što su proizvodnja proizvoda, obavljanje usluge, nabava materijala i sl. 

Sve stavke koje su uključene u trošak proizvodnje nazivaju se troškovima sve do trenutka dok proizvod nije prodan ili dok nije pružena određena usluga. Onog trenutka kada se proizvod proda/pruži usluga, postaje rashod.

 

Primjer 3.

Radnik je s poslodavcem ugovorio bruto plaću od 7.500 kn. Radnik živi u Zagrebu i nema djece. Neto plaća koja će biti isplaćena radniku na njegov tekući račun iznosit će 5.433,60 kn

Ukupni trošak poslodavca iznosit će 8.737,50 kn.

 

Amortizacija – odražava trošenje sredstava dugotrajne imovine tijekom njihova vijeka upotrebe. Knjiži se kao trošak u tekućoj godini, uz istovremeno umanjenje vrijednosti sredstava dugotrajne imovine. Da bi se pojedina imovina mogla amortizirati treba:

 1. imati ograničeni vijek trajanja,
 2. očekivano korištenje duže od 1 godine,
 3. pojedinačnu nabavnu vrijednost > 3.500 kn,
 4. koristi se u proizvodnji ili prodaji robe, pružanju usluga ili za administrativne potrebe.

Amortizacija se ne obračunava na dugotrajnu imovinu koja s vremenom ne gubi vrijednost: zemljišta, šume, spomenici kulture, umjetnička djela i dr.

Amortizacijske stope ovise o amortizacijskom vijeku za ove osnovne grupe imovine:

Izvor: Zakon o porezu na dobit, čl.12.

Godišnje amortizacijske stope mogu se i poudvostručiti, te je takav trošak porezno priznati trošak. 

Primjer 4.:

Nabavljeno je računalo u travnju ove godine te je primljen račun dobavljača na iznos 10.000 kn + 2.500 kn PDV-a. Računalo se počelo koristiti odmah po dostavi. Godišnja amortizacija za nabavljeno računalo računa se na sljedeći način:

Godišnja amortizacija = (Nabavna vrijednost x stopa amortizacije)  x broj mjeseci upotrebe

12

Godišnja amortizacija iz primjera iznosi: 10.000 x 25% = 2.500 kn. 

Ovaj podatak nam govori da će nabavljeno računalo na kraju 4 godine imati knjigovodstvenu vrijednost 0 kn.

Ostalih troškova poslovanja – osnovno obilježje jest da ih ne bi trebalo uračunavati u cijenu proizvoda, dok bi troškove koji utječu na formiranje cijene mogli prikazati na sljedeći način:

Pri tome treba voditi računa da troškovi koji formiraju cijenu proizvoda ili usluge mogu biti:

 • Varijabilni – oni koji se mijenjaju ovisno o količini proizvedene robe ili usluge. Ovo su troškovi koji nastaju kod svake prodaje proizvoda ili usluge kao npr. cijena materijala ili sirovina, direktni troškovi osoblja, troškovi dostave i sl. 
 • Fiksni troškovi  – oni koji se ne mijenjaju ovisno o količini proizvedene robe ili usluge. Npr. najamnina, režijski troškovi, amortizacija, indirektni troškovi osoblja i itd.
 • Mješoviti troškovi – oni troškovi koji su dijelom varijabilni, a dijelom fiksni.Npr. troškovi telefona koji imaju u sebi fiksni mjesečni iznos a ostalo se mijenja ovisno o potrošnji.

Autor: ACT Grupa

Je li ti bio koristan sadržaj?

4.2 / 5. 5

Tablica za praćenje troškova

Kratka anketa

Kako bismo bolje razumijeli razmjere trenutne COVID-19 krize, odgovori na par brzopoteznih pitanja

  Smatraš li da je tvoje poduzeće pogođeno COVID-19 situacijom?

  Posluješ li trenutno na hrvatskom tržištu?

  Koja je veličina tvojega poduzeća?

  Dubinska analiza

  Ispunite upitnik samoprocjene o svojem poslovanju za uvid u trenutno stanje vašeg poslovanja u odnosu na ciljeve koje želite ostvariti.

  Ispuni upitnik
  Dubinska analiza